2021 I poolaasta kokkuvõte

Avaldatud juuni 2021

Saku Sõnumid ilmub värskendatud kujundusega ning juunikuu numbris annab vallavanem 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶 𝗥𝗲𝗵𝗲𝗺𝗮𝗮 ülevaate viimaste kuude tegevusest – hea lugemine enne jaanipäeva! Üldse soovitamegi valla ajalehte, on see ju ainus terviklik infokanal, mille fookus on meie kandil…

Marti Rehemaa

Saku vallavanem

Tagasivaade

2021. aasta esimene pool saab peagi läbi

Oli erakordne aeg – koroonapiirangute tõttu korraldasime oma töid-tegemisi sageli hoopis uutmoodi, kuid viirusele vaatamata suutsime suure osa plaanitust teoks teha. Aeg on teha kokkuvõte, mis ja kuidas õnnestus, mis tehtud, mis teoksil.

Õnnestumised

Aasta alguses tegi rõõmu tervise­keskuse kolimine. Nüüd on meie pere­arstid ja -õed uutes ruumides kohane­nud, majja on kolinud Benu apteek. Ka patsiendid on uue majaga väga rahul. Rõõmu teeb, et meie perears­tidel õnnestus suur osa vallaelanikest kiiresti ära vaktsineerida, olime edu­kad ja seetõttu oli meil ka haigusjuh­tumeid suhteliselt vähe. Suve lõpuks loodame tervisekeskuse juurde bussi käima panna. Millal täpselt, oleneb tee rekonstrueerimisest, see aga sõltub Eleringi gaasijaama torude ümberehitusest.

Tänassilma külas valmis uus teelõik – Tänassilma tee, millest üks osa rekonst­rueeriti ja teine osa ehitati päris uus. See tee läks vallale maksma 474 000 eurot, riik toetas vana osa rekonstrueerimist 100 000 euroga.

Tänavavalgustuse rekonstrueerimise esimene etapp, mille käigus vahetati välja 915 enam kui 20 aasta vanust val­gustit, sai valmis. Praegu käib teise etapi projekteerimine, plaanis on veel 630 valgustit üle valla välja vahetada. Tööd peaksid lõppema oktoobris.

Heameelt teeb, et meil on toredaid projekte, näiteks OÜ Kivisilla poolt mõisapargi, raudtee ja tervisekeskuse vahele kavandatud spordi- ja puhkeala, mida hakkame lähiaastatel ehitama. Teine on Saku mõisapargi teede ehi­tamise, valgustuse väljavahetamise ja puistu uuendamise projekt. Lisaks kor­rastame koostöös Muinsuskaitseametiga 2022. aastal pargimüüri. Vääna jõe pro­menaadi projekt on ka olemas, sellega saame jõele uued sillad ning kalda äärde mõnusad jalutus-, puhke- ja istumisalad.

Aasta algusest hakkasime 75aasta­seid ja vanemaid vallaelanikke sünni­päeva puhul õnnitlema, lisaks saavad nad ka rahalise kingituse – 50 eurot. Olen rõõmus, et paljud eakad on meiega ühendust võtnud ning kingi tegemiseks vajalikud andmed andnud. Siinkohal kutsun kõiki, kes endast märku pole andnud, vallaametnike poole pöörduma. Veel teeb rõõmu, et sellest aastast keh­tima hakanud eakate sõidusoodustust on järjest rohkem kasutatud.

Tagasilöögid

Väike tagasilöök oli, et Saku ale­viku keskusala avaliku ruumi kujunda­mise konkursile laekus vaid kaks tööd. Konkursi komisjon, mille liikmete hul­gas olid ka maastikuarhitektid, otsustas, et 1. preemiat välja ei anta. 2. ja 3. koha töödest valime ideid, mida tulevikus realiseerida. Kuid – kuna töid oli vähe, on vähe ka valikuvõimalusi.

Ka ehitustega on seotud erinevaid probleeme. Pargi 27 maja valmis 50 aasta eest. Tahtsime selle hoone taas lasteaiaks renoveerida ja selleks riigi­poolset investeeringutoetust kasutada.

Lootsime, et saame alles mõne aasta eest uuenduskuuri läbi teinud hoone konst­ruktsioonidest arvestatava osa säilitada, kuid kahjuks on maja kehvemas seisus, kui eeldasime. Seega võtavad reno­veerimistööd aega ja on kallimad, kui arvasime. Kuid luban, et saame Pargi tänavale 2022. aasta alguses umbes 100 lapsele väga korraliku lasteaiamaja.

Veebruari lõpus kolis Saku Päevakeskus Pargi tänavale endistesse apteegi ruumidesse. Kurb on, et seal­sed ruumid ei võimalda eakatele päris kõiki päevakeskuse teenuseid pakkuda. Ootame, et saame seal majas pinda juurde, kuid see on veninud. Samas on head ka: eakad on uued ruumid hästi vastu võtnud ning kultuurikeskus on pakkunud võimalust ka oma maja kasu­tada.

Üks murekoht on veel – aprillis tea­tas KIK, et enam nad kinnistute vee- ja kanalisatsioonirajatiste liitumise tarbeks eraisikutele toetust ei jaga. Paljud meie valla elanikud pole seda raha saanud. Pöördusime KIKi poole ja palusime leida uued toetusvõimalused. Loodan väga, et lisarahastus leitakse.

Läbi rohelise akna

Saku valla tunnuslause on „Läbi rohelise akna“, püüame olla keskkonnasõbralik vald. Jaanuarist saavad nii era- kui kortermajade elanikud tellida koju lisaks segaolmejäätmete kogumismahutile veel nelja liiki jäätmete mahu­tid ning liigiti kogutu saab tasuta ära anda.

Saku on üks Eesti kuuest omavalitsu­sest, mis valiti seniste kogemuste põhjal Rohetiigri projektis osalema. Laiemaks eesmärgiks on roheliste projektide kii­rendamine Eestis. Lähinädalatel teeme valiku, milliste keskkonnaühendustelt kogutud soovitustega me järgmistel aastatel aktiivselt tegeleme.

Oleme võtnud suunaks muuta kõik valla avalikud üritused keskkonnasõbralikeks. Ühekordsete nõude ja top­side kasutamise asemel tuleb leida alter­natiivseid võimalusi.

Kurtnas, Tõdval ja Lokutil läks käima kogukonnaaedade projekt, mis annab kortermajade elanikele võimaluse näpud mulda pista.
Vallavalitsus on võtnud eesmär­giks kujundada oma majast roheline kontor. Keskkonnamõju vähendades soovime olla eeskujuks ka ettevõtetele ja allasutustele. Hetkel kaardistame probleemkohti ja koostame konkreetse tegevuskava.

Augusti teises pooles toimub Saku vallas esimest korda keskkonnanädal. Kavas on loodushommikud, õppereisid, vestlusringid, teabepäevad, kinoõhtud. Huvilistel on võimalus käia giidiga Jõelähtme prügilas ja RagnSellsi jäät­mete sorteerimisjaamas. Ikka selleks, et aru saada, mis meie jäätmetega tege­likult toimub. Kaasame oma ala asja­tundjad, üks esineja on näiteks Aleksei Turovski.

Mis teoksil

Sel suvel rajame tervisekeskuse kõr­vale uue suure avaliku mänguväljaku, projekt on juba valmis, peagi korral­dame ehitushanke. Järgmisel aastal ehi­tame avaliku mänguväljaku Kiisale ja ülejärgmisel aastal Saku teise serva. Veel käesoleval suvel vaatame kõik olemasolevad laste mänguväljakud üle ja kor­rastame, mis vaja. Ning ehitame väi­kese mänguväljaku Ülase ja Kannikese tänava piirkonda.

Saku põhikooli arhitektuurikon­kurss on lõppenud, nüüd hakkab hinda­miskomisjon, mille koosseisu kuuluvad ka Arhitektide Liidu esindajad, parimat projekti valima. Kui tulemused käes, teavitame sellest ka vallaelanikke.

Sellel aastal avatakse Sakus seitse esi­mest klassi. Valla elanikkond kasvab, lapsi on meil üha rohkem. Eelarvestrateegias tuleb uute lasteaedade ehitamine lähe­male tuua. Selleks otsime uusi kinnis­tuid – Laagri piirkonda üht, kuhu rajada lasteaed koostöös Saue vallaga, ja teist, kuhu ehitada tulevikus lasteaed-algkool. Lisaks otsime uue lasteaia tarbeks kin­nistut Sakus.

Õnneks hakkavad koroonapiiran­gud lõppema ja saab taas üritusi kor­raldada. Möödunud aastal esmakord­selt mõisa pargis toimunud Sack von Sound oli populaarne, see festival tuleb ka tänavu – seekord kultuurikeskuse ja Saku Lõviklubi koostöös ja juba kolme­päevasena. Esinema tulevad nii Eesti artistid kui rahvusvahelised külalised. Loodan väga, et see üritus pakub meie koroonast räsitud inimestele suurepärase kultuurielamuse.