Puhas vesi, toimiv äravool ja soe tuba on pika arengu tulemus

Arvi Ratassepp

Pidev investeermistegevus ning arendustöö toob järjest suuremale elanike hulgale kätte mugavad teenused. Kui ühes kandis läheb elu seetõttu mugavamaks, heaolu kasvab nagu ka kinnisvara hind, siis mujal – võib-olla juba kõrvaltänavas – muutuvad asjad visamalt. Hoolimata saavutatud tulemustest peame valla majandust arendama edasi ja andma selge perspektiivi ka neile asumitele, kus on selged eeldused ühistorustike kasutamiseks.

Avades kodus veekraani võime sealt otse vett juua – see on märk heast kvaliteedist. Kui sinu kodu on ühendatud kanalisatsioonivõrku ja reovesi voolab minema, siis on see märk hästi toimivast kanalisatsioonist. Kui elad kaugkütte piirkonnas ja sul on igal ajal soe vesi ja kütteperioodil soe tuba – siis on see nii tänu hästi toimivale küttesüsteemile. Soovin teadvustada lugejatele/valijatele, et Saku Vallale kuuluva ettevõtte AS Saku Maja kaudu saab suurem osa valla elanikkkonnast tarbida eelpool loetletud teenuseid 24/7/365. Me eeldame vaikides, et nii see peabki olema, samas võib-olla mõtlemata, et nii on see tänu pikaajalisele ja pidevalt jätkuvale tööle.

Väljaspool kaugkütte piirkonda (st kõik väljaspool Saku alevikku ja Kurtna küla) on elanikel lokaalsed küttelahendused ja hajaasustusese aladel ka lokaalsed puurkaevud. Alates 2009. aastast on AS Saku Maja investeerinud vee, kanalisatsiooni ja soojamajanduse arengusse ligemale 45 miljonit eurot. Torustike renoveerimine, uuendamine, trasside pikendused on katkematu protsess. 85% ulatuses on investeeringuid rahastatud läbi Euroopa Liidu toetuste. 2021. aasta lõpuks on Saku valla elanikest ligi 90% võimalik saada osa kvaliteetsest vee- ja kanalisatsiooniteenusest. Rajatud on uusi torustikke sadade kilomeetrite ulatuses, ehitatud on kaks uut veetöötlusjaama ning renoveeritud puurkaeve joogivee tarbeks.

Finantseerimine
Euroopa liidu toetusrahade kasutamisega käivad kaasas selged tingimused. Olulised märksõnad on asustustihedus, piirkonna elanike arv, läbiviidud küsitlused, jne. Ka peale 2021. aastat jääb meile tänavaid ja piirkondi, kuhu ei ole rajatud uusi torusid. Saku Majas käib pidev töö selle nimel, et jõuda ka kodudeni, kus elanikel on soov liituda ühis vee-ja kanalisatsiooniga, kuid tehniliselt ei ole see täna veel võimalik.
Vee ja kanalisatsiooni projektide finantseerimisel on kolm peamist komponenti: omaosalus, finantseerimine valla eelarvest, toetusraha. Projektid, mis on tänaseks ellu viidud – nende rahastusmudel sellest kolmest tingimusest koosnebki.

AS Saku Maja kaalus 5 aastat tagasi, kas rajada Saku valda reoveepuhasti. Mõttest loobuti, sest meie kandist on võimalik juhtida reovesi otse Tallinna torustikesse ja ning vabanenud ressursi arvelt oli võimalik rajada Kiisa-Metsanurme-Kasemetsa piirkonnas ca 500 liitumispunkti rohkem. Kokku lisandub valla lõunapiirkonda vee- ja kanalisatsioonisüsteemi väljaarendamisega 2300 liitumispunkti. See on perspektiivis rohkem kui 5000 inimest, kes saavad tulevikus nautida moodsa aja peamisi mugavusi: puhas vesi, tagatud äravool.
Praegu kestab veel on olukord, kus igapäevaselt sõidavad kitsastel tänavatel fekaaliautod. Eesmärk on üks – aladel, kus trassid on rajatud, enam reoveemahuteid tühjendama ei peaks. Saku vallas on lõplikult ellu viidud üks ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamise projekt – 2013 Saku alevikus. Teine, valla lõunapiirkonnas, on peatselt valmimas.

Lokaalsed lahendused koostöös kohalikega
Käes on hetk, kus peame mõtlema, milliseid lahendusi pakume piirkondadele, mis senistest projektidest on välja jäänud või kus erinevatel põhjustel torustikku pole või need ei tööta. Kiireid ega lihtsaid lahendusi kohe võtta ei ole. Hetkel on töös Lokuti kortermajadele kvaliteetse kanalisatsiooni rajamine. Üle 40 aasta tagasi rajatud lokaalne puhastussüsteem on seal täielikult amortiseerunud. Tänaseks on projekteerimine lõppenud ja vaja läbi viia ehitushange. Uus lahendus on ühine koostöö kohalike elanike, Saku Vallavalitsuse ja AS Saku Maja vahel. Lokuti projekt on omasuguste seas esimene ning annab suuna tulevikuks.

Hiljuti rajatud trasside minimaalseks ekspluatatsiooniajaks on arvestatud minimaalselt 50 aastat. AS Saku Majas töötatakse igapäevaselt selle nimel, et kvaliteetse teenuse pakkumine oleks tagatud nii lähemas kui ka kaugemas tulevikus.