Valla juhtimine ja pikaajaline vaade

  • Väärtustame oma valla inimesi.
  • Kaasame elanikke valla strateegilistesse otsustusprotsessidesse läbi avalike arutelude.
  • Loome piirkonnaüleseid lahendusi liikuvuse, turvalisuse, kultuuri, hariduse ja spordi  valdkondades.
  • Hoiame Saku valla rahaasjad korras ja tagame, et investeeringud viiakse ellu vastavalt pikaajalise arengukavale.
  • Tõstame kaasava eelarve mahu kahekordseks.
  • Arendame valla kodulehekülge, e-teenuseid, iseteeninduskeskkonda ja dokumendiregistrit, eesmärgiga lihtsustada info selgust ja kättesaadavust.
  • Parandame teenuste kvaliteeti tõstes ametnike pädevust, kodanikele vastamise selgust ja kiirust

Loodus ja keskkond 
Lapsed, noored ja haridus
Tervis ja sotsiaalteenused
Kultuur, sport, vaba aeg ja harrastused
Külad ja kogukonnad
Planeerimine, ehitus ja ettevõtlus
Transport, teed ja turvalisus