Loodus ja keskkond

  • Metsa säilimiseks soovime võtta kogukonnale olulise metsamaa valla omandisse.
  • Teeme koostööd kogukondade, erinevate ühenduste, RMK ja erametsa omanikega, et säilitada võimalikult palju metsa kogu valla ulatuses.
  • Nõuame uusehituste ja teedevõrgu ehituse käigus langetatud puude asendusistutust.
  • Seisame väiksemate asulate ja piirkondade elanike võimaluse eest liituda ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga.
  • Kasutame vallas kõiki mõistlikke rohepöörde võimalusi ja kaasame selleks ELi raha.
  • Kaardistame valla energiakasutuse ja kliimamõjude olukorra ning töötame välja Saku valla kliima-energia kava.
  • Viime läbi energiaauditi valla omandis olevatele ehitistele ning parandame nende energiatõhusust läbi rekonstrueerimise.
  • Töötame selle nimel, et karjäärialad oluliselt ei suureneks ja ümberkaudsed elanikud ning keskkond seetõttu ei kannataks.
  • Korraldame jäätmevedu keskkonnasõbralikult: süvamahutid, äravedu vastavalt vajadusele. Valla avalikel üritustel kasutame ainult korduvkasutatavaid nõusid ja sorteerime jäätmeid.
  • Suvistel heakorrahangetel pöörame tähelepanu elurikkuse säilitamisele. Talvine lumelükkamine peab muutuma operatiivsemaks ja kvaliteetsemaks.

Valla juhtimine ja pikaajaline vaade
Lapsed, noored ja haridus
Tervis ja sotsiaalteenused
Kultuur, sport, vaba aeg ja harrastused
Külad ja kogukonnad
Planeerimine, ehitus ja ettevõtlus
Transport, teed ja turvalisus