Väikelinn Saku nägemus vallast 2021-2025

Meie eesmärk on looduslikult puhta, turvalise,  privaatse ja linlikke mugavusi pakkuva elukeskkonna loomine. Soovime hoida ja arendada omavalitsust, mis on positiivne, uuendusmeelne, avatud ja valla kodanikke kaasav.

Enne programmiga tutvumist vaata, mida viimastel aastatel oleme suutnud Sakus valmis saada:

Aktiivsete kohalikena soovime, et senised positiivsed muutused jätkuks. Usume, et Saku valla areng peab tuginema senisele pikaajalisele strateegiale – pakkudes Eesti parimat pealinna lähedast töö- ja elupaika.

Saku vallas peab säilima ja arenema kõige rohelisem elukeskkond Harjumaal. On oluline leida mõistlik tasakaal ärihuvide, elanike arvu kasvu, inimeste heaolu ja looduse säilitamise vahel. Meie soovime, et inimeste heaolu areng toimuks nii, et elurikkus säiliks Saku vallale omaselt võimalikult ehedal kujul. 

> Loodus ja keskkond 
> Valla juhtimine ja pikaajaline vaade
> Lapsed, noored ja haridus
> Tervis ja sotsiaalteenused
> Kultuur, sport, vaba aeg ja harrastused
> Külad ja kogukonnad
> Planeerimine, ehitus ja ettevõtlus
> Transport, teed ja turvalisus

Loodus ja keskkond

  • Metsa säilimiseks soovime võtta kogukonnale olulise metsamaa valla omandisse.
  • Teeme koostööd kogukondade, erinevate ühenduste, RMK ja erametsa omanikega, et säilitada võimalikult palju metsa kogu valla ulatuses.
  • Nõuame uusehituste ja teedevõrgu ehituse käigus langetatud puude asendusistutust.
  • Seisame väiksemate asulate ja piirkondade elanike võimaluse eest liituda ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga.
  • Kasutame vallas kõiki mõistlikke rohepöörde võimalusi ja kaasame selleks ELi raha.
  • Kaardistame valla energiakasutuse ja kliimamõjude olukorra ning töötame välja Saku valla kliima-energia kava.
  • Viime läbi energiaauditi valla omandis olevatele ehitistele ning parandame nende energiatõhusust läbi rekonstrueerimise.
  • Töötame selle nimel, et karjäärialad oluliselt ei suureneks ja ümberkaudsed elanikud ning keskkond seetõttu ei kannataks.
  • Korraldame jäätmevedu keskkonnasõbralikult: süvamahutid, äravedu vastavalt vajadusele. Valla avalikel üritustel kasutame ainult korduvkasutatavaid nõusid ja sorteerime jäätmeid.
  • Suvistel heakorrahangetel pöörame tähelepanu elurikkuse säilitamisele. Talvine lumelükkamine peab muutuma operatiivsemaks ja kvaliteetsemaks.

Valla juhtimine ja pikaajaline vaade

  • Väärtustame oma valla inimesi.
  • Kaasame elanikke valla strateegilistesse otsustusprotsessidesse läbi avalike arutelude.
  • Loome piirkonnaüleseid lahendusi liikuvuse, turvalisuse, kultuuri, hariduse ja spordi  valdkondades.
  • Hoiame Saku valla rahaasjad korras ja tagame, et investeeringud viiakse ellu vastavalt pikaajalise arengukavale.
  • Tõstame kaasava eelarve mahu kahekordseks.
  • Arendame valla kodulehekülge, e-teenuseid, iseteeninduskeskkonda ja dokumendiregistrit, eesmärgiga lihtsustada info selgust ja kättesaadavust.
  • Parandame teenuste kvaliteeti tõstes ametnike pädevust, kodanikele vastamise selgust ja kiirust

Lapsed, noored ja haridus

  • Ehitame uue kaasaegse õpikeskkonna ja põneva arhitektuuriga põhikooli Saku keskusesse, mis saab ka kogukondlike tegevuste keskuseks. 
  • Planeerime ja ehitame Tänassilma, Kiisale ja Sakku uued lasteaiad.
  • Toetame hariduslikku mitmekesisust; toome hariduslike erivajadustega laste kooli Kajamaalt Sakku. 
    • Selleks ehitame praeguse algkooli maja asemele uue tänapäevastele õpitingimustele vastava kooli. 
    • Loome kooli ruumides Vaimse Tervise Keskuse, mille teenused on kättesaadavad laiemalt valla elanikele. 
  • Uuendame järjepidevalt haridustöötajate tasutamispaketti, et see oleks mitmekesine ning õpetajaid motiveeriv. Saku õpetajatele Eesti parim töötasu. Maksame valla omavahenditest õpetajate palgale lisaks.
  • Loome tingimused, et õpilaste arv klassides ei ületaks lubatud piirmäära.
  • Toetame, et kõikides valla põhikoolides on õppetööd võimalik läbi viia väikeklassides.
  • Näeme, et Saku valla tuleviku koolivõrgu moodustavad neli põhikooli (kolm Sakus sh hariduslike erivajadusega lastele ja üks Kurtnas) ning eraldiseisev gümnaasium.
  • Toetame lastele ja noortele mitmekülgse huvihariduse võimaluste pakkumist.
  • Töötame koos koolide ja lasteaedadega, et viia noored ja lapsed loodusesse liikuma, kasutades selleks kergliiklusteid ja terviseradasid. Tahame, et lapsed ja noored peaksid väärtuslikuks ja säilitaksid siinset looduskeskkonda.
  • Tihendame õpilas- ja kultuurivahetusprogramme sõprusvaldadega Jaapanis, Soomes ja Lätis.

Tervis ja sotsiaalteenused

  • Bussiliin hakkab peatuma Tervisekeskuse ees, uues bussipeatuses.
  • Tervisekeskuse juurde viiv Tiigi tänav saab kõnnitee ja pingid.
  • Käivitame peatselt valmiva Saku sotsiaalmaja.
  • Laiendame Saku päevakeskuse ruume ja seal pakutavaid teenuseid.
  • Koostöös erasektoriga loome Saku asula piiril, Kasemetsas hooldekodu.
  • Loome koostöös ülikoolidega väärikate huviprogrammi. 
  • Jätkame valla juhtide tasandil otsesuhtlust kõigi eakate organisatsioonidega. 
  • Teadvustame, et laste ja noorte vaimne tervis vajab senisest rohkem tähelepanu: märkame abivajajaid ja parandame teenuste kättesaadavust.
  • Toetused:
    • Jätkame koduse mudilase toetuse maksmist.
    • Säilitame õpilastele tasuta transpordi võimaluse valla piires.
    • Lisaks põhikooliõpilastele pakume tasuta koolilõuna ka gümnasistidele.
    • Jätkame eakatele mõeldud sõidusoodustusega (kommertsliinidel ja rongides 50% valla piires) ja valitud liinidel tasuta. Kõik õpilasliinid on eakatele tasuta.
    • Loome taskukohase sotsiaaltakso teenuse eakatele.
    • Kolmekordistame püsitoetuse pensionäride ühendustele, diabeetikutele ja lasterikaste perede ühendustele senise 500€ asemel kuni 1500€ aastas ilma liigse bürokraatiata.
    • Jätkame eakate meelespidamist nende sünnipäeval.

Kultuur, sport, vaba aeg ja harrastused

  • Toetame kõiki meie valla lapsi spordi ja huvitegevustes sõltumata sellest, kas teenust tarbitakse Saku vallas või mujal ning lihtsustame arveldamist. 
  • Ehitame kolm uut mänguväljakut väikelastele: üks Kiisale ja kaks Sakku kummalegi poole jõge. Koostöös kogukondadega rajame mänguväljakud suurematesse külakeskustesse, taastame varem rajatuid.
  • Mitmekesistame spordi- ja huvitegevuse võimalusi läbi uuendatud toetuste.
  • Kujundame Nurme mäe aastaringselt kasutatavaks puhke- ja spordikeskusteks.
  • Rajame uue põhikooli juurde 300 meetrise kunstmuruga kergejõustiku staadioni, külmutusega jääväljaku, pallimänguväljaku ja jõusaali.
  • Uue põhikooli juurde loome multifunktsionaalse vabaõhuürituste ala.
  • Alustame raudteeäärse ägeda spordi- ja puhkeala etapiviisilist ehitamist. Esimeses etapis ehitame välja pallimänguväljakud.
  • Planeerime olemasoleva ujula laiendamist ja uue 400-meetrise esindus staadioni rajamist Spordikeskuse kõrvale.
  • Koostöös erasektoriga leiame Saku disc golfi rajale uue asukoha ja aitame selle välja arendada.

Külad ja kogukonnad

  • Väärtustame külavanemate rolli ning kaasame nad volikogu otsustusprotsessi oma piirkonna probleemide tõstatamiseks ja lahendamiseks.
  • Anname valla maad kasutada kogukonna aedade arendamiseks Kurtnas, Tõdval ja Lokutil.
  • Toetame Saku valla korteriühistuid osalise rahastusega uute maa-aluste prügimahutite paigaldamisel. 
  • Laiendame Kiisa turuplatsi valla maadele ja soosime aastaringsete kauplemistingimuste loomist paviljonide ja kauplemislettide rajamisega.
  • Ehitame üle valla uued kaasaegsed bussiootepaviljonid.
  • Lisame täiendavaid pinke kergliiklusteede äärde.
  • Alustame tänavavalgustuse renoveerimise teise etapiga, mille käigus vahetatakse üle valla välja 650 senist valgustit.
  • Toetame uutes piirkondades tänavavalgustuse ehitamist koostöös kogukondadega.
  • Teeme külad talvel valgemaks. Jõuluvalgustus kõikidesse külakeskustesse!
  • Ehitame välja Saku turuplatsi müügiletid.

Planeerimine, ehitus ja ettevõtlus

  • Viime lõpuni üldplaneeringu, mis saab aluseks edasisele arendus-, planeerimis- ja ehitustegevusele vallas. 
  • Renoveerime ja avame 2022. aastal Teaduse 13 aadressil uue noortekeskuse ja pakume samas hoones rendipindu kohalikele väikeettevõtetele.
  • Alustame jalakäijatele mõeldud esindusliku peapromenaadi projekteerimist ja ehitamist – õlletehasest kuni kirikuni.
  • Rajame Saku aleviku piires Vääna jõe promenaadi ja jõele uued jalakäijate sillad. 
  • Teeme korda Kurtna ja Saku mõisapargi tiigid, valgustame ja uuendame Saku mõisapargi teid.
  • Kiire internetiühendus peab jõudma kõikjale, teeme koostööd riigi ja ettevõtetega selle saavutamiseks.
  • Töötame selle nimel, et Kiisal, aadressil Kurtna tee 2, valmiks uus kaubandus- ja teeninduskeskus.

Transport, teed ja turvalisus

  • Ehitame Saustinõmme – Luige, Saku – Üksnurme, Juuliku – Saue, Lokuti – Tõdva ja Tooma tee kergliiklusteed.
  • Rajame Juuliku ja Tammemäe ühendamiseks uue läbimurde Sakus koos sõidutee, kergliiklustee ja kaherealise autodele mõeldud sillaga.
  • Teeme korda Mõisavahe tee Jälgimäel, rekonstrueerime Kurtna-Vilivere tee.
  • Asfalteerime Saku kiriku parkla ja korrastame haljasala koos kõnniteedega.
  • Kahekordistame Saku ja Tõdva vabatahtlike päästeseltside rahastamist.
  • Loome või renoveerime igal aastal vähemalt ühe valla tuletõrje veevõtukoha.
  • Tellime Saku aleviku liikuvusuuringu ja tulemustele tuginedes korraldame vajadusel ümber liikumistrajektoorid nii, et need oleks loogilised ja turvalised.
  • Teeme tihedat koostööd Kiili vallaga ühise kriisivalmiduse tõstmiseks, soetame vajalikud tehnilised vahendid ning kooskõlastame kriisi juhtimise.

Väikelinn Saku on 2002. aastal asutatud valimisliit, mis on järjepidevalt panustanud meie kodukoha arengusse. Oleme suutnud koondada inimesi kõikidest valla küladest ja alevikest, kogunud kokku valla parima kompetentsi ning osalenud kõikide viimase aastakümne suurte otsuste tegemisel. Usume, et valla areng on läinud õiges suunas ning oleme veendunud, et suudame sellesse arengusse hoogu ja jõudu juurde anda ka tulevikus.

Terve Saku valla eest!