Kuidas toimib valimisliit Väikelinn Saku?

Eero Alamaa

Valimisliidu Väikelinn liikmed on täiesti tavalised Saku valla inimesed, keda peamiselt ühendab soov kodukoha elu edasi viia. Kindlasti on selles soovis omajagu muret, mis näeb kitsaskohti ja otsib lahendusi.

Soovime eelkõige, et murekohad igast valla kandist ja külast jõuaks otsustustasandile. Tuleb ju ette, et kusagil on midagi valesti, kuid lahendust justkui pole, lool on pikk habe ees ja kohalikud on isegi heitunud ning ei viitsigi enam küsimusega tegeleda. Meie parima nägemuse järgi peab vallavalitsusel ja volikogul olema ülevaade kõigist parandamist vajavatest asjadest ja teemadest. Selleks oleme püüdnud kaasata oma valimisliidu tegevusse inimesi kõikidest valla küladest ja alevikest, lootes, et just läbi Väikelinna leiavad küsimused tee otsustajate laudadele.

Meid ühendab entusiasm ja usk, et omavaheline läbikäimine, ideede mitmekesisus ning erinevad vaated aitavad leida parimaid viise kohaliku elu edendamiseks. Igapäevaselt väljendub see tihedas suhtlemises, suuresti läbi digitaalsete kanalite. Väga oluliseks peame aga ka inimlikku kontakti, mis tekib tegelikel kokkusaamistel. Oleme suutnud kõikide oma tegevusaastate jooksul vähemalt üks kord kuus kohtuda, et sundimatus õhkkonnas aktuaalseid küsimusi arutada. Ja vallaelu suunda määravate suurte otsuste tegemisel saavad kõik meie inimesed oma mõtted lauseteks vormida. Sõna jõud on suur ja ka väikesest väljaöeldud mõttest võib saada tähtsaid otsuseid mõjutav tegur.

Pidev töö ja infovahetus

Volikogu töörutiin koosneb igakuisest istungist, millele eelnevad otsuseid ette valmistavad komisjonide koosolekud. Hindame kõrgelt Eesti demokraatia tava, mille kohaselt toimub koostöö erinevate valimisliitude ja erakondade vahel. Ei saa olla nii, et üks inimene või grupeering teab kõiki häid lahendusi. Seetõttu on oluline, et võimalikult paljud valimistel rahva toetuse saanud liidud ja erakonnad on otsuste tegemisse kaasatud. Reeglina toimub see koalitsioonikoosolekute vormis, mis samuti toimuvad kord kuus. Seega on aktiivsel väikelinlasel igas kuus vähemalt 4 koosolekut, kus tal on võimalik protsessides osaleda ja neid mõjutada. Lisanduvad nn iseseisva töö tunnid, mis kuluvad materjalide läbilugemiseks ja ettevalmistamiseks. Kuigi volikogu ja komisjonide liikmed saavad väikest tasu, tuleb seda tööd siiski pidada vabatahtlikuks, peamiselt sisemise soovi ajel tehtud pro bono tegutsemiseks.

Peame tähtsaks, et info liiguks Väikelinna kaudu kogukondadesse tagasi. Nii saab iga elanik oma esindajalt vastused kõige otsesemast allikast, sest just informeeritus, mis tekib volikogu infoväljas osalemise kaudu, tagab adekvaatse probleemidele reageerimise. Kogumina tuleb Väikelinna pidada kõige informeeritumaks sõpruskonnaks terves vallas. Meie kaudu on võimalik infot saada ja omakorda infot viia vallavalitsuse ja volikogu ringkondadesse.

Valla elus tuleb järjest ette uusi väljakutseid, nii on maailm juba kord loodud. Lisanduvad probleemid matavad eelmised või pikaajalised ning ilma koheste lahendusteta teemad enda alla; “vanad” langevad fookusest välja ja jäävad tahaplaanile. Kahjuks tuleb volikogu töös aeg ajalt ikka ette, et mõnes külas või tänavas on aastakümnete pikkune ummikseis, mis on ringelnud elanike ja ametnike vahel, kuid suur enamik volikogu liikmetest sellest isegi ei tea. See on lubamatu, sest kui elanikud on resigneerunud, volikogu asjaga ei tegele, aga ametnikud on oma vastused juba saatnud, siis jäämegi kohapeale tammuma…

Võimalus edasiminekuks on oma küsimuse jätkuv esiletoomine ja võimalikult paljude lahendusele kaasa aidata võivate inimeste informeerimine. Kahtlemata on oluline, et volikogu töösse kaasatud inimene ka ise oleks aktiivne, leiaks valukohti ja pakuks lahendusi.

Uued võimalused

Vaadates tagasi viimasele kaheksale aastale tuleb tõdeda, et Väikelinnas juurdunud suhtlusviisid, avatud hoiak ning omavaheline usalduslik ja austav suhtlemine on võimaldanud Saku valla arengut õiges suunas edasi viia. Meie ringkond pole suletud. Pidevalt lisandub uusi inimesi oma värskete mõtetega, mis haakuvad kauem rivis püsinud tuumiku omadega. Just nii hoiame järjepidevust, meeled ärksad, mõtted teravad ja paindlikud ning oma võrgustiku võimalikult laiana. Oleme veendunud, et meil jätkub energiat vedada Saku valda tulevatel aastatel koos heade partnerite, rahva usalduse ja puhta südametunnistusega.

Ees seisavad valimised, ees seisab uus valitsemisperiood. Loodame, et Saku valla inimesed annavad meile uut hoogu taaskord meie poolt hääletades. Tutvuge meie tegevusega kodulehel www.väikelinnsaku.ee, Facebooki lehekülje kaudu ja Instagrammis; lugege meie programmi, tutvuge inimestega.

Ja siis kõik 17. oktoobril valima!