Sotsiaalteenuste arengust

Tanel Ots

Toetamise ja abistamise puhul on kõige olulisemaks sisu – mida ja kuidas tehakse. Vormil – kus ja milliste vahenditega – on ometi oluline osa, et teenuste kvaliteet tänapäevasel tasemel oleks. Vormi osas on Saku vald viimastel aastatel mitmed suured sammud astunud ja mõnedki järgmised on kohe teoks saamas.

Tervisekeskus
Uus maja on sisse töötatud ja rahva poolt kenasti omaks võetud. Kiiremas korras leiab parandamist ligipääs. Tervisekeskus saab bussipeatuse. Soo tee ja uue raudteeäärse tänava kaudu liikuma hakkav uus bussimarsruut toob külastaja otse Tervisekeskuse ukse ette ja pakub täiendavaid liikumisvõimalusi ka Uusmäe elurajooni elanikele. Rajatakse ohutu kergliiklustee ühendus valla keskuse suunal.

Sotsiaalmaja
Valmimas on uus 25 korteriga sotsiaalmaja. Korduvalt on küsitud, miks just need sotsiaalkorterid peavad asuma asula kõige kesksemas kohas, kus miljonivaade mõisale ja tulevasele jõepromenaadile. Aga kus siis? Siinsamas elasid tulevase maja elanikud ka enne, üsna kehvades tingimustes. Selle maja elanikud on loomulik osa meie koolis, kultuurikeskuses, kaupluses. Minu jaoks on üks oluline mõõdik, et oleme päriselt hakkama saanud, kui vähekindlustatud pere laps saab esimest korda elus teha midagi, mis pole varem võimalik olnud. Ta saab omale sõbra külla kutsuda, häbenemata, enesestmõistetavalt. Pikemas vaates on eesmärk luua elukeskkond, mis pole üheotsapilet sotsiaalmajas, vaid toetab hariduse omandamist, tööelus arenemist ja iseseisva elujärje juurde naasmist. Igaüks peab saama võimaluse.

Päevakeskus
Ehitame Päevakeskuse suureks. Uute lasteaiarühmade ehitusele ruumi tehes tuli Päevakeskusel hiljuti kolida väiksemale pinnale. Kuid Juubelitammede tee 6 hoone näol on meie väärikas asutus leidnud kodu, kus võimalik tublisti kasvada. Lähiajal saab pind kahekordseks ja hoones jääb arenemisruumi ka järgmistele etappidele. Tänaste lasteaiaruumide ja mitme erineva sissepääsu näol avaneb lõpuks võimalus laiendada tegevust muuhulgas peredele suunatud teenuste näol.

Päevakeskuse juurde lisandub sotsiaaltakso teenus. Soodsa hinnaga peab olema võimalus lisaks puudega inimestele ka kaugemal elavatel eakatel osa saada Päevakeskuse, Tervisekeskuse ja teiste asutuste teenustest Sakus ning Tallinnas.

Eakatekodu
Sobiva asukoha otsingud moodsa ja koduse eakatekodu rajamiseks on vallavalitsuses käinud mitmel aastal, konkreetseid kinnistuid on kaalutud nii Sakus kui Kiisal. Paralleelselt oleme kohtunud mitme võimaliku investoriga, külastanud viimasel ajal valminud eakatekodusid ja saanud selgeks peamised eeldused asukoha, suuruse ja sisu osas. Parimaks paigaks on osutunud Saku aleviku piiril, Kasemetsa külas, Saku katsepunkti kinnistu. Tegemist on täna veel riigi omanduses oleva maaga, mida vald on asunud munitsipaalomandisse taotlema. Maatükile mahuks uus lastead, eakatekodu ja jääb ruumi üle mõnusa pargiala loomiseks.

Valla jaoks tähendab eakatekodu rajamine koostööd erasektoriga. Ehitamise ja hilisema opereerimise õiguse saab tegija, kes lubab elanikele kõige suuremaid ja mugavamaid tubasid ja parimaid teenuseid. Lisaks peab uus eakatekodu pakkuma häid avahoolduse teenuseid, et pikendada maksimaalselt kvaliteetset kodus elamise aega, ka voodihaige hooldamise näol. Samuti soovime seal luua lühiajalise päevahoiuteenuse kodus elavale eakale või dementsele pereliikmele.